Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, zulks in de ruimste zin van het woord, die door Helder-ontwikkeling b.v., hierna HELDER genoemd, ten behoeve van een opdrachtgever wordt verricht.

 

Artikel 2 Opdrachtverlening

 1. Een verzoek tot dienstverlening kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.
 2. HELDER zal schriftelijk offerte uitbrengen.
 3. De offerte geldt voor de daarin genoemde periode.
 4. De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer HELDER binnen de geldingsduur van de offerte een door de opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de offerte heeft ontvangen. Een andere wijze van totstandkoming dient te worden aangetoond door de partij die zich daarop beroept.

 

Artikel 3 Uitvoeringswijze en uitvoeringstermijn

 1. Tussen HELDER en de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over de persoon die de werkzaamheden mede zal uitvoeren alsmede de wijze waarop en de termijn waarbinnen deze dienen te geschieden.
 2. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoon gedurende langere tijd niet in staat is de opgedragen werkzaamheden uit te voeren, wordt in goed overleg tussen HELDER en de opdrachtgever een andere adviseur gekozen.
 3. Wanneer de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de keuze van de vervanger dan wel geen vervanger beschikbaar is die over vergelijkbare kennis en deskundigheid beschikt, staat het zowel de opdrachtgever als HELDER vrij de opdracht per aangetekende brief te beëindigen. In dat geval zal op basis van de reeds verrichte werkzaamheden worden afgerekend.
 4. Elke voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel sprake is van termijnen in het kader van gerechtelijke procedures.
 5. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn is afgesproken en vervolgens tussen HELDER en de opdrachtgever nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op de uitvoeringsduur, dan wordt dit schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen bij de uitvoering

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat HELDER tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden kunnen uitvoeren.
 2. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de opdrachtgever.
 3. HELDER verbindt zich de opgedragen werkzaamheden op basis van de verschafte informatie vakkundig en adequaat uit te voeren.
 4. HELDER en de opdrachtgever informeren elkaar te allen tijde over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op een goede uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op de hoogte moet zijn.

 

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

 1. HELDER verbindt zich erop toe te zien dat vertrouwelijke informatie die in het kader van de opgedragen werkzaamheden door de opdrachtgever wordt verschaft dienovereenkomstig wordt behandeld.
 2. De opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dat niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De uit de opgedragen werkzaamheden voortvloeiende resultaten zoals brieven, adviezen, memo’s, folders, rapporten, berekeningen, onderzoeksresultaten, modellen en schema’s zijn in beginsel alleen bestemd voor de opdrachtgever.
 2. Afgezien van de gevallen waarin zulks vanzelfsprekend voortvloeit uit de opgedragen werkzaamheden is verspreiding, openbaarmaking en verveelvoudiging slechts toegestaan wanneer daartegen van de zijde van HELDER geen bezwaren bestaan.
 3. Het toestaan door de opdrachtgever van gebruik van resultaten door derden geschiedt voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 Prijs en betaling

 1. De opgedragen werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief, een tarief per dagdeel dan wel tegen een vaste prijs.
 2. De in lid 1 bedoelde tarieven worden jaarlijks aangepast.
 3. De duur en het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden is bepalend voor de hoogte van het toepasselijke tarief.
 4. Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een tarief per uur of per dagdeel is afgesproken, vindt facturering plaats op basis van het aantal uren of dagdelen dat aan de opgedragen werkzaamheden is besteed, alsmede naar gelang de voortgang van de werkzaamheden.
 5. Wanneer bij de opdrachtverlening een vast aantal uren of dagdelen is afgesproken zal nooit meer dan dat aantal worden gefactureerd.
 6. Wanneer het aantal uren of dagdelen bij de opdrachtverlening uitdrukkelijk schattenderwijs is opgenomen, zal facturering van een overschrijding slechts plaatsvinden nadat daarover schriftelijk overeenstemming is bereikt.
 7. Wanneer de opgedragen werkzaamheden een langere looptijd hebben, vindt facturering periodiek plaats.
 8. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie. Ingeval binnen deze termijn niet wordt betaald, is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden schade meent te hebben geleden dient hij dat HELDER terstond te melden.
 2. HELDER is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en/of stagnatieschade, noch voor schade die voortvloeit uit door HELDER verstrekte adviezen op het gebied van computer hard- en software of uit investerings-, beleggings- en hiermee vergelijkbare adviezen.
 3. Onverminderd het gestelde in lid 2 van dit artikel is de eventuele aansprakelijkheid van HELDER voor hem toe te rekenen tekortkomingen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden beperkt tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot de waarde van de tegenprestatie van de opdrachtgever, zulks echter in elk geval met een maximum van 25.000 euro.

 

Artikel 9 Geschillenbeslechting

 1. Wanneer tussen HELDER en de opdrachtgever een verschil van mening ontstaat in verband met de opgedragen werkzaamheden, zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der minne kan worden geschikt.
 2. Wanneer zulks geen reële mogelijkheid blijkt zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan een rechtbank, behoudens indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.

 

HELDER ontwikkeling B.V. is aangesloten bij de Orde van Organisatie Adviseurs

Februari 2017